Thi công Hệ thống máy kiểm soát thông minh tại công trình cáp treo Chứa Chan – Đồng Nai