Hệ thống và phần mềm kiểm soát thẻ thông minh cho ho boi