Hệ thống giữ xe thông minh Hùng Vương Square hoạt động (24.12.2014)